Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim


 • Kontakt

  Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim

  E-mail:

  pore@powiatlwowecki.pl


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 151909
  • Do końca roku: 162 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

 • Kalendarium

  Poniedziałek, 2019-07-22

  Imieniny: Magdaleny, Mileny

Regulamin Projektu

 

 

 

Projekt ,,Poprawa systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Lwóweckim”  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

REGULAMIN  PROJEKTU

 

        „Poprawa systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Lwóweckim”

 

  

 

I. Informacje wprowadzające

 

1. Projekt „Poprawa systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Lwóweckim”jest realizowany przez Powiatowe Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim.

 

 

2. Biuro projektu mieści się w Powiatowym Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim, ulica Henryka Brodatego 1, 59-600 Lwówek Śląski. Biuro jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

 

 

3. Projekt jest realizowany: w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkółi jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie od 01.04.2014 r. do 30.09.2015r.

 

 

4. Zasięg projektu: obejmuje powiat lwówecki.

 

 

5. Wsparcie w projekcie jest skierowane do:

 

- 28 placówek z terenu powiatu lwóweckiego,

 

- 303 nauczycieli, w tym 25 dyrektorów,

 

- za zgodą Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim  możliwe jest zwiększenie liczby uczestników  projektu.

 

 

6. W projekcie będą realizowane następujące zadania:

 

- przeprowadzenie diagnozy w 28 placówkach,

 

- opracowanie 28 Rocznych Planów Wspomagania i sprawozdań z ich realizacji dla 28 placówek,

 

- zorganizowanie i przeprowadzenie form doskonalenia nauczycieli w ramach RPW  (szkolenia, warsztaty, wykłady, konsultacje) przez ekspertów zewnętrznych,

 

- utworzenie i prowadzenie 6 sieci współpracy i samokształcenia, w ramach których  odbywać się będą spotkania sieci z ekspertami zewnętrznymi oraz realizowana będzie praca zdalna na platformie internetowej udostępnionej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

 

7. Udział w projekcie jest bezpłatny, zarówno dla placówek oświatowych jak i dyrektorów i nauczycieli.

 

 

8. Kontakt z biurem projektu odbywa się przez telefon, e-mail, fax, pocztę oraz bezpośrednio.

 

 

9. Definicje przyjęte w regulaminie projektu:

 

- projekt „Poprawa systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Lwóweckim”realizowany jest przez Powiatowe Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim, ulica Henryka Brodatego 1, numer wniosku o dofinansowanie projektu POKL.03.05.00-00-081/13 numer umowy UDA-POKL.03.05.00-00-081/13-00.

 

- zespół zarządzający projektem – kierownik projektu, koordynator projektu, pracownik ds. zamówień publicznych i obsługi biura projektowego, pracownik ds. logistyki i monitoringu, specjalista ds. rozliczeń.

 

- SORE – Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji – specjalista zewnętrzny bezpośrednio   współpracujący z placówką. Do jego zadań należą: pomoc w diagnozie potrzeb placówki oraz dostosowanie oferty doskonalenia do zdiagnozowania potrzeb, a następnie pomoc w  zbudowaniu Rocznego Planu Wspomagania, a także bieżące wsparcie Rady Pedagogicznej m.in. w ramach konsultacji indywidualnych,

 

- Koordynator sieci – specjalista z konkretnej dziedziny, który koordynuje pracę sieci  współpracy i samokształcenia nauczycieli i dyrektorów. Celem sieci jest wymiana       doświadczeń między uczestnikami/czkami, nawiązywanie kontaktów i współpracy, stałe podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie wsparcia metodycznego i merytorycznego,

 

- beneficjent projektu – Powiat Lwówecki/Powiatowe Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim, ulica Henryka Brodatego 1.

 

- beneficjent pomocy – szkoły i przedszkola z terenu powiatu lwóweckiego,

 

- beneficjent ostateczny projektu – dyrektorzy i nauczyciele z terenu powiatu lwóweckiego.

 

 

10. Skróty przyjęte w regulaminie projektu:

 

         
Regulamin – regulamin projektu,

 

BP – biuro projektu,

 

BO – beneficjent ostateczny projektu,

 

Powiat– Powiat Lwówecki,

 

PCE – Powiatowe Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim,

 

ORE – Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (IP2),

 

POKL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

 

EFS – Europejski Fundusz Społeczny,

 

UE – Unia Europejska,

 

RPW – Roczny Plan Wspomagania,

 

SIEĆ – sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów i nauczycieli

 

SORE – szkolny organizator rozwoju edukacji,

 

KS – koordynator sieci.

 

 

11. Regulamin określa:

 

- kryteria uczestnictwa w projekcie,

 

- koszt uczestnictwa w projekcie,

 

- regulamin rekrutacji,

 

- zasady organizacji szkoleń.

 

- zasady uczestnictwa w szkoleniach,

 

- monitoring uczestników projektu.

 

 

II. Rekrutacja placówek i uczestników/czek projektu

 

1. Rekrutacja placówek oraz uczestników/czek będzie prowadzona przez pracowników Biura Projektu, ze wsparciem SORE i KS.

 

2. Dokumenty rekrutacyjne do wypełnienia zostaną opracowane przez pracowników Biura
Projektu i przekazane placówkom i uczestnikom/czkom przez SORE i KS.

 

3. Wypełnione dokumenty rekrutacyjne placówek i uczestników/czek zostaną przekazane do Biura Projektu przez SORE i KS.

 

4. Rekrutacji dokona komisja powołana przez Dyrektora PCE do 30 września 2014r.

 

- Po 30.09.2014r. komisja upoważnia pracowników Biura Projektu do dokonywania bieżącej
   rekrutacji w oparciu o niniejszy regulamin.

 

 

5. Dopuszcza się możliwość poprawy lub uzupełnienia złożonych dokumentów, w trakcie
trwania naboru.

 

 

6.  Kryteria rekrutacji placówek:

 

- placówki uczestniczące w projekcie muszą być zlokalizowane na terenie powiatu  lwóweckiego,

 

- co najmniej 10% szkół (podstawowych i gimnazjów), z terenu powiatu, znajdujących się poniżej średniej powiatowej uzyskanej ze sprawdzianu lub egzaminu kończącego dany etap edukacyjny, a także co najmniej 10% szkół z terenu powiatu, znajdujących się powyżej średniej,

 

- co najmniej 20% szkół w odniesieniu do wszystkich szkół znajdujących się na terenie powiatu, należących do typów szkół, które mogą zostać objęte wsparciem,

 

- w odniesieniu do szkół wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte tylko szkoły dla dzieci i młodzieży, tj. szkoły podstawowe, gimnazja, zasadnicze szkoły zawodowe, technika, licea ogólnokształcącego najmniej dwa, ale nie więcej niż piętnaście przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych z terenu powiatu, o ile placówki te zatrudniają co najmniej pięciu nauczycieli,

 

- placówka może otrzymać wsparcie tylko raz, wypełniona przez dyrektora placówki deklaracja przystąpienia placówki oświatowej do projektu,

 

- wypełniony przez dyrektora placówki dokument PEFS.

 

 

 7. Kryteria rekrutacji uczestników/czek do RPW:

 

- zatrudnienie w placówce zgłoszonej do udziału w projekcie,

 

- zatrudnienie na stanowisku odpowiadającemu tematyce RPW,

 

- wypełniona przez nauczyciela lub dyrektora Deklaracja przystąpienia do projektu,

 

- podpisane oświadczenie uczestnika/czki projektu o wyrażenia zgody na przetwarzanie    danych osobowych,

 

- wypełniony przez uczestnika/czkę dokument PEFS.

 

 

8. Kryteria rekrutacji uczestników/czek do sieci:

 

- zatrudnienie w placówce zgłoszonej do udziału w projekcie,

 

- zatrudnienie na stanowisku odpowiadającemu tematyce sieci współpracy i samokształcenia,

 

- kwalifikacje – minimum nauczyciel kontraktowy,

 

- deklaracja uczestnictwa,

 

- w wyjątkowych sytuacjach, po zrealizowaniu założeń określonych w pkt 5 Rozdziału I,
  możliwe jest przyjęcie do projektu uczestników nie spełniających kryterium awansu
  zawodowego. 

 

 

9. Rekrutacja uczestników/czek uwzględnia zasadę równych szans poprzez zapewnienie
równego dostępu do projektu bez względu na płeć i równy dostęp do informacji.

 

 

10. O wynikach rekrutacji SORE i KS poinformują wszystkich uczestników/czki projektu.

 

III. Prawa i obowiązki

 

1. Uczestnicy/czki projektu mają prawo do podnoszenia kompetencji i umiejętności w ramach bezpłatnego udziału w zaplanowanych w projekcie formach doskonalenia nauczycieli realizowanych w ramach RPW, spotkań sieci i konferencji projektowych.

 

2.  Uczestnicy/czki otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe (skrypt), materiały promocyjne
i będą korzystać z bezpłatnego cateringu organizowanego podczas zajęć realizowanych w ramach RPW, spotkań sieci i konferencji projektowych.

 

3. Uczestnicy/czki mają prawo do otrzymania zaświadczeń o ukończeniu zajęć realizowanych
w ramach RPW, spotkań sieci.

 

4. Uczestnicy/czki zobowiązani są do systematycznego udziału w zajęciach, potwierdzania
udziału na liście obecności, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych,
potwierdzenia korzystania z cateringu.

 

5. Uczestnicy/czki mają obowiązek wypełniania w trakcie trwania projektu ankiet, testów i wypełniania ewentualnych innych dokumentów projektowych w zakresie monitoringu i ewaluacji projektu.

 

6. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Biura Projektu o ewentualnych zmianach dotyczących danych osobowych przekazywanych w dokumentach rekrutacyjnych, a zwłaszcza: utrata lub zmiana miejsca zatrudnienia, dane teleadresowe.

 

 

IV. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie

 

1. Uczestnicy/czki mogą zrezygnować z udziału w projekcie. Rezygnacja może nastąpić na skutek choroby lub zdarzeń losowych. W celu zakończenia udziału w projekcie należy wypełnić Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie.

 

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie przez uczestnika/czkę, na jego miejsce zostanie zakwalifikowana inna osoba, przy założeniu, że możliwe będzie podniesienie kwalifikacji przez uczestnika/czkę. Decyzję podejmie SORE lub KS wraz z radą pedagogiczną i Zespołem Zarządzającym Projektem.

 

 

V. Postanowienia końcowe

1.    Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 02.06.2014r.

 

2.    Uczestnicy/czki zobowiązani są do udzielenia zgody na upublicznianie wizerunku w postaci zdjęć i nagrań wideo, na potrzeby dokumentacji i/lub promocji projektu.

 

3.    Uczestnicy/czki wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących realizacji projektu drogą elektroniczną.

 

4.     Organizator zastrzega sobie prawo do uzupełniania regulaminu w trakcie trwania projektu.

 

5.    Regulamin projektu dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim: www.pcelwowek.szkolnastrona.pl.

 

6.    Sprawy nie uregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzyga Zespół Zarządzający    Projektem, zgodnie z wytycznymi IP2 odnośnie realizacji umowy o dofinansowanie projektu.